img

English for Integrated Studies (EIS)

การรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร English for Integrated Studies (EIS) รับสมัครนักเรียน ม.1 60 คน และ ม.4 60 คน ประจำปีการศึกษา 2567

EIS

English for Integrated Studies (EIS)

รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

 • img
รับสมัคร 10-14 ก.พ. 2567
ม.1 สอบ 18 ก.พ. 2567
ม.4 สอบ 6 มี.ค. 2567

ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

คุณสมบัติผู้สมัคร หลักสูตร EIS วิทย์-คณิต

ระดับชั้น ม.1

 • สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 หรือเทียบเท่า
 • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ (ป.4-ป.5) ไม่ต่ำกว่า 2.0
 • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ (ป.4-ป.5) ไม่ต่ำกว่า 2.5
 • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ (ป.4-ป.5) ไม่ต่ำกว่า 2.5
 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
 • เป็นโสด มีสัญชาติไทย
 • มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ระดับชั้น ม.4

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 หรือเทียบเท่า
 • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ (ม.1-ม.2) ไม่ต่ำกว่า 2.0
 • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ (ม.1-ม.2) ไม่ต่ำกว่า 2.5
 • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ (ม.1-ม.2) ไม่ต่ำกว่า 2.5
 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
 • เป็นโสด มีสัญชาติไทย
 • มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการรับสมัคร หลักสูตร EIS วิทย์-คณิต ดังนี้

ระดับชั้น ม.1

 • หนังสือรับรองผลการศึกษา การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียน EIS ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ระดับชั้น ม.4

 • หนังสือรับรองผลการศึกษา การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียน EIS ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 • กรณีเป็นนักเรียนเดิมโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ไม่ต้องแนปเอกสารหนังสือรับรองผลการศึกษา

ปฏิทินการรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร EIS ม.1 และ ม.4

ระดับชั้น ม.1

รับสมัคร 10-14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:30-16:30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00-12:00 น.
ประกาศผล 6 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-16:30 น.
รายงานตัว/มอบตัว 6 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-16:30 น.

ระดับชั้น ม.4

รับสมัคร 10-14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:30-16:30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00-12:00 น.
ประกาศผล 6 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-16:30 น.
รายงานตัว/มอบตัว 6 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-16:30 น.

สำคัญ โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร

 • การประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และการประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสจะรับสมัครนักเรียนและประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบฯ ทางเว็บไซต์โรงเรียน mwn.ac.th และ Facebook โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
 • การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน มีกำหนดการเป็นไปตามที่ระบุในรายละเอียดตามประกาศฯ หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวนักเรียน พร้อมกับยื่นเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามกำหนดวันเวลาดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส นักเรียนผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ก่อนการสมัครต้องศึกษารายละเอียด/คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง
 • หากทางโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสตรวจสอบพบภายหลังว่า นักเรียนผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ หรืออ้างอิงเอกสารปลอม แม้จะผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินต่างๆที่ชำระไว้แล้วคืน และจะไม่มีการเรียกร้องสิทธิ์ใดๆจากทางโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น