img

หลักสูตรห้องเรียนปกติ อังกฤษ-จีน ม.4

การรับสมัครนักเรียน หลักสูตร ห้องเรียนปกติ แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-จีน รับสมัครนักเรียน รับสมัครนักเรียน ม.4 40 คน ประจำปีการศึกษา 2567

ห้องปกติ

หลักสูตรห้องเรียนปกติ อังกฤษ-จีน

รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

  • img
รับสมัคร 9-13 มี.ค. 2567
ประกาศผล 28 มี.ค. 2567

ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

คุณสมบัติผู้สมัคร หลักสูตร ห้องเรียนปกติ ภาษาอังกฤษ-จีน

ระดับชั้น ม.4

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 หรือเทียบเท่า
  • มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
  • เป็นโสด มีสัญชาติไทย
  • มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ปฏิทินการรับนักเรียน หลักสูตร ห้องเรียนปกติ ภาษาอังกฤษ-จีน ม.4

รับสมัคร 9-13 มีนาคม 2567 เวลา 08:30-16:30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบ 24 มีนาคม 2567 เวลา 08:30-12:00 น.
ประกาศผล 28 มีนาคม 2567 เวลา 08:30-16:30 น.
รายงานตัว/มอบตัว 31 มีนาคม 2567 เวลา 08:30-16:30 น.

สำคัญ โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร

  • การประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และการประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสจะรับสมัครนักเรียนและประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบฯ ทางเว็บไซต์โรงเรียน mwn.ac.th และ Facebook โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
  • การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน มีกำหนดการเป็นไปตามที่ระบุในรายละเอียดตามประกาศฯ หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวนักเรียน พร้อมกับยื่นเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามกำหนดวันเวลาดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส นักเรียนผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ก่อนการสมัครต้องศึกษารายละเอียด/คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง
  • หากทางโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสตรวจสอบพบภายหลังว่า นักเรียนผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ หรืออ้างอิงเอกสารปลอม แม้จะผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินต่างๆที่ชำระไว้แล้วคืน และจะไม่มีการเรียกร้องสิทธิ์ใดๆจากทางโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น