img

Mini English Program (MEP)

การรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร Mini English Program (MEP) รับสมัครนักเรียน ม.1 30 คน ประจำปีการศึกษา 2567

MEP

Mini English Program (MEP)

รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

 • img
รับสมัคร 10-14 ก.พ. 2567
สอบ 18 ก.พ. 2567
ประกาศผล 6 มี.ค. 2567

ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

คุณสมบัติผู้สมัคร หลักสูตร MEP

ระดับชั้น ม.1

 • สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 หรือเทียบเท่า
 • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ (ป.4-ป.5) ไม่ต่ำกว่า 3.0
 • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ (ป.4-ป.5) ไม่ต่ำกว่า 2.5
 • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ (ป.4-ป.5) ไม่ต่ำกว่า 2.5
 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่
 • เป็นโสด มีสัญชาติไทย
 • มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการรับสมัคร หลักสูตร MEP ดังนี้

 • หนังสือรับรองผลการศึกษา การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียน MEP ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ปฏิทินการรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร MEP ม.1

รับสมัคร 10-14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:30-16:30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00-12:00 น.
ประกาศผล 6 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-16:30 น.
รายงานตัว/มอบตัว 6 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-16:30 น.

สำคัญ โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร

 • การประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และการประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสจะรับสมัครนักเรียนและประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบฯ ทางเว็บไซต์โรงเรียน mwn.ac.th และ Facebook โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
 • การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน มีกำหนดการเป็นไปตามที่ระบุในรายละเอียดตามประกาศฯ หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวนักเรียน พร้อมกับยื่นเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามกำหนดวันเวลาดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส นักเรียนผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ก่อนการสมัครต้องศึกษารายละเอียด/คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง
 • หากทางโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสตรวจสอบพบภายหลังว่า นักเรียนผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ หรืออ้างอิงเอกสารปลอม แม้จะผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินต่างๆที่ชำระไว้แล้วคืน และจะไม่มีการเรียกร้องสิทธิ์ใดๆจากทางโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น