img

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้านดนตรี

การรับสมัครนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้านดนตรี รับสมัครนักเรียน ม.1 35 คน และ ม.4 35 คน ประจำปีการศึกษา 2567

ดนตรี

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้านดนตรี

รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

 • img
รับสมัคร 10-14 ก.พ. 2567
ม.1 สอบ 18 ก.พ. 2567
ม.4 สอบ 26 ก.พ. 2567

ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

คุณสมบัติผู้สมัคร หลักสูตร ห้องเรียนดนตรี

ระดับชั้น ม.1

 • สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา(GPA) (ป.4-ป.5) ไม่ต่ำกว่า 2.0
 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • เป็นโสด มีสัญชาติไทย
 • มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
 • มีความรัก ความสนใจ และมีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านดนตรีไทยหรือดนตรีสากล
 • สามารถอ่านโน๊ตดนตรีไทยหรือโน๊ตดนตรีสากลขั้นพื้นฐานได้
 • สามารถปฏิบัติดนตรีไทยหรือดนตรีสากลได้อย่างนี้อย 1 เครื่องมือ ดังนี้
  1. ระนาดเอก
  2. ระนาดทุ้ม
  3. ฆ้องวงใหญ่
  4. ฆ้องวงเล็ก
  5. จะเข้
  6. ขิม
  7. ซอด้วง
  8. ซออู้
  9. ซอสามสาย
  10. ขลุ่ย
  11. ปี่
  12. ขับร้องไทย
  13. ฟลุท
  14. โอโบ
  15. คลาริเน็ท
  16. แซกโซโฟน
  17. บาสซูน
  18. ฮอร์น
  19. ทรัมเป็ท
  20. ทรอมโบน
  21. ยูโฟเนียม
  22. ทูบา
  23. ไวโอลิน
  24. วิโอล่า
  25. เชลโล
  26. ดับเบิลเบส
  27. กีตาร์ (คลาสสิค)
  28. เปียโน
  29. ไซโลโฟน
  30. คีย์บอร์ด
  31. อิเล็กโทน
  32. ขับร้องเพลงสากล

ระดับชั้น ม.4

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา(GPA) (ม.1-ม.2) ไม่ต่ำกว่า 2.0
 • มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • เป็นโสด มีสัญชาติไทย
 • มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
 • มีความรัก ความสนใจ และมีความสามารถขั้นพื้นฐานด้านดนตรีไทยหรือดนตรีสากล
 • สามารถอ่านโน๊ตดนตรีไทยหรือโน๊ตดนตรีสากลขั้นพื้นฐานได้
 • สามารถปฏิบัติดนตรีไทยหรือดนตรีสากลได้อย่างนี้อย 1 เครื่องมือ ดังนี้
  1. ระนาดเอก
  2. ระนาดทุ้ม
  3. ฆ้องวงใหญ่
  4. ฆ้องวงเล็ก
  5. จะเข้
  6. ขิม
  7. ซอด้วง
  8. ซออู้
  9. ซอสามสาย
  10. ขลุ่ย
  11. ปี่
  12. ขับร้องไทย
  13. ฟลุท
  14. โอโบ
  15. คลาริเน็ท
  16. แซกโซโฟน
  17. บาสซูน
  18. ฮอร์น
  19. ทรัมเป็ท
  20. ทรอมโบน
  21. ยูโฟเนียม
  22. ทูบา
  23. ไวโอลิน
  24. วิโอล่า
  25. เชลโล
  26. ดับเบิลเบส
  27. กีตาร์ (คลาสสิค)
  28. เปียโน
  29. ไซโลโฟน
  30. คีย์บอร์ด
  31. อิเล็กโทน
  32. ขับร้องเพลงสากล

ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการรับสมัคร หลักสูตร ห้องเรียนดนตรี ดังนี้

ระดับชั้น ม.1

 • หนังสือรับรองผลการศึกษา การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนดนตรี ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ระดับชั้น ม.4

 • หนังสือรับรองผลการศึกษา การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนดนตรี ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
 • กรณีเป็นนักเรียนเดิมโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ไม่ต้องแนปเอกสารหนังสือรับรองผลการศึกษา

หมายเหตุ

 • ในวันสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ของห้องเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี นักเรียนสามารถเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ถ้ามี มาแสดงต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกได้

ปฏิทินการรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร SMT ม.4

รับสมัคร 10-14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:30-16:30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ม.1 สอบ 18 กุมภาพันธ์ 2567 สอบข้อเขียน ภาคเช้า เวลา 09:00-12:00 น. สอบปฏิบัติ ภาคบ่าย เวลา 13:00-16:30 น.
ม.4 สอบ 26 กุมภาพันธ์ 2567 สอบข้อเขียน ภาคเช้า เวลา 09:00-12:00 น. สอบปฏิบัติ ภาคบ่าย เวลา 13:00-16:30 น.
ประกาศผล 6 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-16:30 น.
รายงานตัว/มอบตัว 6 มีนาคม 2567 เวลา 09:00-16:30 น.

สำคัญ โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร

 • การประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และการประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสจะรับสมัครนักเรียนและประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบฯ ทางเว็บไซต์โรงเรียน mwn.ac.th และ Facebook โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
 • การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน มีกำหนดการเป็นไปตามที่ระบุในรายละเอียดตามประกาศฯ หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวนักเรียน พร้อมกับยื่นเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามกำหนดวันเวลาดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส นักเรียนผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ก่อนการสมัครต้องศึกษารายละเอียด/คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง
 • หากทางโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสตรวจสอบพบภายหลังว่า นักเรียนผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ หรืออ้างอิงเอกสารปลอม แม้จะผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนแล้วก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินต่างๆที่ชำระไว้แล้วคืน และจะไม่มีการเรียกร้องสิทธิ์ใดๆจากทางโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น